การเดินทาง

๑) รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ ๓๔๒ กิโลเมตร

จากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เลี้ยวซ้าย เมื่อถึงบ้านท่าหินโงมให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายใหญ่ ผ่านบ้านท่ามะไฟหวาน จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากชัยภูมิ ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๕๐ ก.ม.

หรือจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอำเภอแก้งคร้อ เลยตัวอำเภอไป ๑ ก.ม. ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมัน ปตท. แล้วไปตามเส้นทาง ผ่านบ้านโคกกุง ขึ้นเขา จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากแก้งคร้อถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๔๐ ก.ม.

๒) รถสาธารณะ ขึ้นรถทัวร์จากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ จุดลงคือแก้งคร้อ ชัยภูมิ ให้จองรถรอบที่ออกจากหมอชิต ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. จะถึงแก้งคร้อ ประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
– บริษัท แอร์เมืองเลย ๐๒ ๙๓๖ ๐๗๑๙, ๐๒ ๙๓๖ ๐๑๔๒, ๐๙๕ ๓๓๖ ๖๒๕๕
– บริษัท ซันบัส จำกัด ๐๒ ๙๓๖ ๓๙๙๓, ๐๔๔ ๘๒๒ ๑๓๔

๓) รถไฟหรือเครื่องบิน เลือกปลายทางจังหวัดขอนแก่น ควรเดินทางถึงขอนแก่นก่อนเที่ยง จากนั้นนั่งรถตู้จากสถานีขนส่งขอนแก่น (บขส.๓) มายัง สถานีขนส่ง อ.แก้งคร้อ ใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ – ๒ ชั่วโมง ค่ารถคนละ ๑๐๐ บาท บ่ายวันเสาร์มี ๒ รอบ ๑๓.๓๐ และ ๑๖.๐๐ น.
– เบอร์โทรรถตู้ที่แก้งคร้อ ๐๘๖ ๒๖๕ ๔๒๓๕
– เบอร์โทรรถตู้ที่ขอนแก่น ๐๖๒ ๐๒๕ ๗๓๘๐, ๐๖๓ ๘๙๖ ๔๙๕๔
– เที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาโทรตรวจสอบก่อน ออกเดินทาง

หมายเหตุ:  ควรเดินทางถึงวัดไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น.

แผนที่