เรื่อง : การบรรพชา อุปสมบท
ติดต่อ : พระสมใจ โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๕๒-๒๕๐๕

พระภูอิงฟ้า โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๙๔-๙๔๐๒