เรื่อง : โรงทาน/ครัวสุคะโต
ติดต่อ : แม่ชีแต๋ว
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๗-๕๗๗๙ (กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.)