วัตรปฏิบัติ

๐๓.๐๐ น.       ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ น.       ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ น.       บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ น.       เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ น.       รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ น.       เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐ น.       รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ น.       เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐ น.       กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม
๑๗.๐๐ น.       อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ น.       ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
๑๙.๐๐ น.       เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ น.       นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ