เรื่อง : สื่อ ฝากข่าวสาร
ติดต่อ : พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔
อีเมล์ : pspn2008@hotmail.com