วัดป่าสุคะโต

วัดป่าสุคะโตตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ ๕๐ กิโลเมตร บนเนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภูโค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๗๐ เมตร

หลวงพ่อคำเขียนสุวณฺโณ ได้กล่าวถึงวัดป่าสุคะโต และ ความตั้งใจในการสร้างวัดป่าสุคะโตไว้ว่า

“สุคะโต เป็นสถานที่ให้ผู้มาที่นี่ก็มาดี ผู้ออกจากที่นี่ไปก็ไปดีไปอยู่ที่ไหนก็ไปดี เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน แผ่นดิน แม่น้ำ ป่าไม้ อากาศ นี่แหละ ไปดี มาดี อยู่ดี เกิดจากคนก็ได้ เกิดจากดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้ ไม่ใช่เราคนเดียว ให้ดินดี ให้ดินไปดีมาดี ป่าไปดีมาดี หลายๆอย่าง เรียกว่าสุคะโต

ตั้งใจสร้างสุคะโตให้เป็นที่ตั้งที่เกิดของความดีหลายๆอย่าง เรามาอยู่ที่นี่แม้แต่ดินเราก็ไม่ขุด การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราจะไม่เบียดเบียนอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไร ให้เป็นที่ปลอดจากพิษภัยต่างๆ อยู่ด้วยกันทั้งสัตว์ ทั้งคน ทั้งป่าไม้ ทั้งแม่น้ำ ทั้งแผ่นดิน เป็นแหล่งชีวิตทุกๆด้านให้ครบวงจร ความตั้งใจที่มาอยู่ที่นี่จนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละ

ขอรับผิดชอบตรงนี้และขอท้าทายในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ให้มาพิสูจน์ช่วยกันดู มีสถานที่ เราไม่พูดเฉยๆ มีที่ให้อยู่ มีข้าวให้กิน เป็นเพื่อน เป็นมิตร แนะนำพร่ำสอน ทำให้ดู อยู่ให้เห็น พูดให้ฟัง ถ้ามีคนมาอยู่ที่นี่ก็สมความตั้งใจ มาปฏิบัติธรรมก็เป็นความประสงค์อยู่แล้ว”