ปฏิทินปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗

แนะนำการปฏิบัติโดย: พระอาจารย์สมใจ อาจาโร
                                       พระอโนชา อธิจิตโต             

กุมภาพันธ์     วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕   ลงทะเบียน TH / EN
มีนาคม         วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓     ลงทะเบียน TH / EN
เมษายน        วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน TH / EN
พฤษภาคม    วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน
มิถุนายน       วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒๒     ลงทะเบียน
กรกฏาคม      วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน
สิงหาคม        วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕   ลงทะเบียน
กันยายน       วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่       ลงทะเบียน
ตุลาคม         วันอาทิตย์ที่  – วันเสาร์ที่       ลงทะเบียน
พฤศจิกายน  วันเสาร์ที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔      ลงทะเบียน
                    (รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
ธันวาคม      วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒       ลงทะเบียน 

          ติดต่อสอบถาม

คุณนาง ๐๘๑ ๗๒๑ ๒๑๕๗/ Line ID : khawaree
คุณเม ๐๘๑ ๓ ๖๔/ Line ID : malee.mei
คุณเอ๋ ๐ ๙๐๓ ๕๙๖๔/ Line ID : ayy.amphan

ติดต่อสอบถามช่วงเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการมานอกเวลาข้างต้นโปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก โทร. ๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑

กุมภาพันธ์ ๖๗
๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์

คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพ) ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๕ กุมภาพันธ์

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๙๗ ๐๑๗ ๔๐๘๗

๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๒-๘๗๐ ๗๕๑๒ ต่อ ๓
WWW. ROONG-AROON.AC.TH

๒๖ กุมภาพันธ์

ภาวนาสู่ปรีชาญาณไร้กาล โดย พระอาจารย์สมใจ อาจาโร
ในงานเขมานันทะ ปรีชาญาณไร้กาล ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

มีนาคม ๖๗
๙ มีนาคม

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๐ www. register.bia.ro.th

๑๗ มีนาคม

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๙๗ ๐๑๗ ๔๐๘๗