ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                              –
                              –
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒


โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org