ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                              –
                              –
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org