ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ

 
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                ประจำปี ๒๕๖๓
                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๗ – วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
มกราคม ๖๓

๓๑ ธันวาคม - ๗ มกราคม ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ลงทะเบียนได้ที่: http://bit.do/registerdks
หรือ Line: @dhammaketasilp (มี @ ข้างหน้า)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๑๑ มกราคม ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม ปากช่อง คอร์สปฎิบัติธรรมสำหรับคนจีน(คนไทยสามารถเข้าร่วมได้)
โทร: ๐๘๔-๖๗๙-๗๒๖๐, ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

กุมภาพันธ์ ๖๓

๓ – ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓
  “บุญจาริก” คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส -
อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต รับจำนวน ๖๐ ที่นั่ง
ทรายละเอียดติดต่อ คุณชมพู่ ๐๘๑-๗๒๑-๒๑๕๗ คุณนาง ๐๘๑-๗๒๑-๒๑๕๗ (ระหว่างเวลา ๙.๐๐ -๑๘.๐๐ น.)

๘ กุมภาพันธ์ ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๓

๙ กุมภาพันธ์ ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕--๔๓๑๘ LineID: dhamdeerungroj
https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ลงทะเบียนได้ที่: http://bit.do/registerdks
หรือ Line: @dhammaketasilp (มี @ ข้างหน้า)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ จากวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๐๑
https://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

มีนาคม ๖๓

๖-๘ มีนาคม ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช
ลงทะเบียนได้ที่: http://bit.do/registerdks
หรือ Line: @dhammaketasilp (มี @ ข้างหน้า)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓

๒๑ มีนาคม ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๑๓

๒๒ มีนาคม ๖๓
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕--๔๓๑๘ LineID: dhamdeerungroj
https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๔ มีนาคม –
๑๒ เมษายน ๖๓
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าสุคะโต
https://m.facebook.com/YoungSukato

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล