ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ

 
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                ประจำปี ๒๕๖๒
                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
กุมภาพันธ์ ๖๒

๒ กุมภาพันธ์ ๖๒
  “รมณีย์ที่เรา ความร่มเย็นอยู่ที่ใจเรา”
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เดินออกกำลังใจ ณ เกาะลอย สวนลุมพิณี

๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๖๒
  โครงการสันติภาวัน ขอเชิญร่วมเสวนา เรียนรู้ในหัวข้อ “อุปักฐากภิกษุไข้ พัฒนาใจ ผู้ดูแล รับฟังแง่คิดการดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย จากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพ

๑๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๒
  “บุญจาริก” คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต รับจำนวน ๖๐ ที่นั่ง
รายละเอียดติดต่อคุณนาถ ๐๘๐-๔๕๕-๑๕๔๕ คุณก้อย ๐๘๖-๓๒๓-๓๑๙๖ คุณชมพู่ ๐๘๑-๗๒๑-๒๑๕๗ คุณนาง ๐๘๑-๗๒๑-๒๑๕๗ (ระหว่างเวลา ๙.๐๐ -๑๘.๐๐ น.)

๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕--๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕--๔๓๑๘ LineID: dhamdeerungroj
https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒- ๘๗๐- ๗๕๑๒ – ๓ อีเมล์ : nara_nara18@hotmail.com
http://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

มีนาคม ๖๒

๘-๑๐ มีนาคม ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ศูนย์จันรม จังหวัดสุรินทร์

๑๖ มีนาคม ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕--๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๗ มีนาคม ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕--๔๓๑๘ LineID: dhamdeerungroj
https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒- ๘๗๐- ๗๕๑๒ – ๓ อีเมล์ : nara_nara18@hotmail.com
http://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

๒๔ มีนาคม –
๑๒ เมษายน ๖๒
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ๖๐ ณ วัดป่าสุคะโต

๒๙-๓๑ มีนาคม ๖๒
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล