ผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโตในช่วงนี้
เพื่อความสะดวกของท่าน ก่อนเดินทางไปวัด
โปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก ทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑