ปฏิทินปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗

แนะนำการปฏิบัติโดย: พระอาจารย์สมใจ อาจาโร
                                       พระอโนชา อธิจิตโต             

กุมภาพันธ์     วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕   ลงทะเบียน TH / EN
มีนาคม         วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓     ลงทะเบียน TH / EN
เมษายน        วันอาทิตย์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน TH / EN
พฤษภาคม    วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน
มิถุนายน       วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒๒     ลงทะเบียน
กรกฏาคม      วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒     ลงทะเบียน
สิงหาคม        วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕   ลงทะเบียน
กันยายน       วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่       ลงทะเบียน
ตุลาคม         วันอาทิตย์ที่  – วันเสาร์ที่       ลงทะเบียน
พฤศจิกายน  วันเสาร์ที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔      ลงทะเบียน
                    (รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
ธันวาคม      วันอาทิตย์ที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๒       ลงทะเบียน 

          ติดต่อสอบถาม

คุณนาง ๐๘๑ ๗๒๑ ๒๑๕๗/ Line ID : khawaree
คุณเม ๐๘๑ ๓ ๖๔/ Line ID : malee.mei
คุณเอ๋ ๐ ๙๐๓ ๕๙๖๔/ Line ID : ayy.amphan

ติดต่อสอบถามช่วงเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการมานอกเวลาข้างต้นโปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก โทร. ๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑

กรกฎาคม ๖๖
๘ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ และพระอาจารย์สมใจ อาจาโร
๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๐ www.register.bia.ro.th

๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp

๑๖ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๙๗ ๐๑๗ ๔๐๘๗

๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๒-๘๗๐ ๗๕๑๒ ต่อ ๓
WWW.ROONG-AROON.AC.TH

๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp

สิงหาคม ๖๖
๔ – ๖ สิงหาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp