วัตรปฏิบัติ

  วัตรปฏิบัติ

๐๓.๐๐ น.    ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ น.    ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ น.    บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ น.    เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐ น.    กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม
๑๗.๐๐ น.    อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ น.    ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
๑๙.๐๐ น.    เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ น.    นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ


วัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕o
© [email protected]. All rights reserved.