ปฏิทินปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

แนะนำการปฏิบัติโดย: พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
                             พระอาจารย์สมใจ อาจาโร

รุ่นที่ ๑            –
รุ่นที่ ๒      วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๓      วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๔**   วันอาทิตย์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ลงทะเบียน TH/EN
รุ่นที่ ๕       วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ลงทะเบียน 
รุ่นที่ ๖       วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ลงทะเบียน 
รุ่นที่ ๗**   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ลงทะเบียน TH/EN
รุ่นที่ ๘       วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลงทะเบียน 
รุ่นที่ ๙       วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ลงทะเบียน 
รุ่นที่ ๑๐** วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๑๑     วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
(รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒    วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
** คอร์สแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจ – มีผู้แปลภาษาอังกฤษตลอดคอร์ส

          ติดต่อสอบถาม

คุณนาง ๐๘๑ ๗๒๑ ๒๑๕๗/ Line ID : khawaree
คุณเม ๐๘๑ ๙๐๓ ๕๙๖๔/ Line ID : malee.mei
ติดต่อสอบถามช่วงเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการมานอกเวลาข้างต้นโปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก โทร. ๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑

กรกฎาคม ๖๖
๘ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ และพระอาจารย์สมใจ อาจาโร
๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๐ www.register.bia.ro.th

๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp

๑๖ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๙๗ ๐๑๗ ๔๐๘๗

๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๒-๘๗๐ ๗๕๑๒ ต่อ ๓
WWW.ROONG-AROON.AC.TH

๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp

สิงหาคม ๖๖
๔ – ๖ สิงหาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช
ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.)
Line: @Dhammaketasilp