เรื่อง : อบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ (กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๐๙ .๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
อีเมล์ : awakening@pasukato.org