ปฏิทินปฏิบัติธรรม
ประจำปี ๒๕๖๖
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ

รุ่นที่ ๑            –
รุ่นที่ ๒      วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๓      วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ลงทะเบียน
รุ่นที่ ๔**   วันอาทิตย์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๕       วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๖       วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๗**   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๘       วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๙       วันอาทิตย์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๑๐** วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๑๑     วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
(รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒    วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

** คอร์สแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจ – มีผู้แปลภาษาอังกฤษตลอดคอร์ส

             แนะนำการปฏิบัติโดย

พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
และ พระอาจารย์สมใจ อาจาโร

          ติดต่อสอบถาม

คุณเล็ก ๐๙๓ ๖๕๓ ๙๒๓๙/ Line ID : happyromrawin
คุณนาง ๐๘๑ ๗๒๑ ๒๑๕๗/ Line ID : khawaree
คุณเม ๐๘๑ ๙๐๓ ๕๙๖๔/ Line ID : malee.mei
ติดต่อสอบถามช่วงเวลา ๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

หมายเหตุ:
ผู้ที่ต้องการมานอกเวลาข้างต้นโปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก โทร. ๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑

กุมภาพันธ์ ๖๖
๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๖๖

คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพ) ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต (ปิดรับสมัครแล้ว)

๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.) Line: @ Dhammaketasilp

๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๙๗ ๐๑๗ ๔๐๘๗

๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๒-๘๗๐ ๗๕๑๒ ต่อ ๓
WWW.ROONG-AROON.AC.TH

๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๖

พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ แสดงธรรมงานอาจาริยบูชา หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(ออนไลน์)

มีนาคม ๖๖
๓ - ๕ มีนาคม ๖๖

อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ ธรรมคีตศิลป์ โคราช ติดต่อสอบถาม – สมัคร ๐๘๑ ๙๕๔ ๔๗๖๓ (ระหว่าง ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.) Line: @ Dhammaketasilp