รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล

ปฏิทินปฏิบัติธรรม
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๔

รุ่นที ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔
โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

มกราคม ๖๔
๒๘ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๖๔

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม ปากช่อง
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ 
จัดโดย อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ โทร: ๐๘๔-๖๗๙-๗๒๖๐, ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

กุมภาพันธ์ ๖๔
๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๔

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘,  https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๔

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
ติดต่อสอบถาม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕
https://www.facebook.com/dhammaketasilp

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๔

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ครุสติสถาน
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๐๑
https://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

มีนาคม ๖๔
๓ - ๗ มีนาคม ๖๔

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม ปากช่อง
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
จัดโดย กรมศุลกากร และบุคคลทั่วไป โทร: ๐๘๔-๖๗๙-๗๒๖๐, ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

๙-๑๒ มีนาคม ๖๔

ธรรมคีตศิลป์สัญจร ณ บ้านป่าแสด มุกดาหาร
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ และพระอาจารย์สมใจ อาจาโร