ปฏิทินปฏิบัติธรรม
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๔

รุ่นที่ ๑            –
รุ่นที่ ๒            –
รุ่นที่ ๓      วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๔      วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๕      วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๖      วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๗      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๘      วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๙      วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๐    วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๑    วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔
                  (รุ่นเข้ม) เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒    วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org