ปฏิทินปฏิบัติธรรม
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๔

รุ่นที ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔
โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต